GRATIS OFFERTE BINNEN 6 UUR // LAAGSTE PRIJSGARANTIE

085 800 2200

info@verhuisservice123.nl

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij die aan Verhuisservice 123 een opdracht geeft; Verhuisservice 123, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden: Verhuisservice 123 Opdracht: de diensten die Verhuisservice 123 verricht in het kader van een overeenkomst van opdracht, die gesloten is tussen Verhuisservice 123 en opdrachtgever.

Artikel 2: Toepasselijkheid
Louter en alleen deze algemene voorwaarden zijn, dus met uitsluiting van welke andere algemene voorwaarden dan ook, integraal van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Verhuisservice 123 en opdrachtgever, behoudens voor zover van deze voorwaarden expliciet schriftelijk is afgeweken.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst
3.1 Elk aanbod van Verhuisservice 123 is vrijblijvend, en kan te allen tijde worden ingetrokken, zelfs onverwijld na acceptatie ervan door opdrachtgever. Verhuisservice 123 kan pas met de uitvoering van een overeenkomst van opdracht aanvangen, nadat de schriftelijke opdrachtbevestiging met inbegrip van de van toepassing verklaring der algemene voorwaarden van Verhuisservice 123 voor akkoord is ondertekend door opdrachtgever en deze acceptatie door Verhuisservice 123 is ontvangen. Indien partijen een voorschotbetaling zijn overeengekomen zal de uitvoering van de overeenkomst door Verhuisservice 123 bovendien pas plaatsvinden na ontvangst van het overeengekomen voorschotbedrag.

3.2 In een offerte of op de website wordt het standaard uurtarief, of welke eenheidsprijs dan ook, altijd vermeld exclusief BTW, heffingen, vergunningen en exclusief andere bijkomende kosten.

3.3 De totstandkoming van een overeenkomst van opdracht kan eveneens blijken uit andere feiten en omstandigheden, bijvoorbeeld uit het begonnen zijn met het verrichten van werkzaamheden door Verhuisservice 123 voor opdrachtgever.

3.4 Tussentijdse veranderingen in de opdracht, voorgesteld door opdrachtgever, kunnen slechts dan door Verhuisservice 123 worden aanvaard, indien daarover volledige overeenstemming is bereikt tussen opdrachtgever en Verhuisservice 123. Deze volledige overeenstemming kan slechts blijken uit een door beide partijen voor akkoord ondertekend geschrift, waarin ook de eventuele financiële gevolgen van de wijziging zijn omschreven.

3.5 Het aanbod van Verhuisservice 123 is op basis van nacalculatie, de daadwerkelijke gewerkte uren worden in rekening gebracht. De uren worden afgerond naar hele uren.

Artikel 4: Contractduur 4.1
De overeenkomst tussen Verhuisservice 123 en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4.2 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen waarbinnen de opdracht wordt uitgevoerd, dan is dit nimmer als een fatale termijn te beschouwen voor Verhuisservice 123, tenzij die termijn uitdrukkelijk schriftelijk als een fatale termijn is bestempeld.

Artikel 5: Uitvoering van de opdracht
5.1 Verhuisservice 123 heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Toepassing van de artikelen 7: 404, 7: 407 lid 2 en 7:409 BW wordt bij dezen uitgesloten.

5.2 Opdrachtgever is gehouden om alle gegevens, bescheiden en/of welke materialen dan ook, die Verhuisservice 123 naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de door Verhuisservice 123 gewenste vorm en op de door Verhuisservice 123 gewenste wijze aan Verhuisservice 123 ter beschikking te stellen.

5.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en geschiktheid van het aan Verhuisservice 123 ter uitvoering van diens opdracht ter beschikking gestelde materiaal c.q. van de aan Verhuisservice 123 verstrekte gegevens.

Artikel 6: Geheimhouding
6.1 Indien opdrachtgever schriftelijk aan Verhuisservice 123 kenbaar maakt dat Verhuisservice 123 geheimhouding dient te betrachten over de opdracht jegens derden, is Verhuisservice 123 hiertoe verplicht, behoudens ingeval het voor het goed vervullen van de opdracht naar het oordeel van Verhuisservice 123 noodzakelijk is te overleggen met derden, bijvoorbeeld met eventuele derden die de opdracht daadwerkelijk uitvoeren. In dat geval is Verhuisservice 123 verplicht voorafgaand toestemming te vragen aan opdrachtgever.

6.2 Ingeval door Verhuisservice 123 derden zijn ingeschakeld ter uitvoering van (een deel van) de opdracht, zal door Verhuisservice 123 aan dezen dezelfde geheimhoudingsverplichting worden opgelegd, als waaraan Verhuisservice 123 zelf eventueel jegens opdrachtgever gebonden is.

Artikel 7: Beëindiging overeenkomst van opdracht
7.1 De overeenkomst van opdracht kan door beide partijen tussentijds worden beëindigd door opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Opgezegd dient te worden tegen de eerste van een maand.

7.2 Ingeval een overeenkomst van opdracht wordt beëindigd door opzegging, is opdrachtgever jegens Verhuisservice 123 verplicht het tot het moment van opzegging verschuldigde honorarium binnen 14 werkdagen na factuurdatum aan Verhuisservice 123 te voldoen.

7.3 Ingeval van aan opdrachtgevers zijde ontstane liquidatie, en/of (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, beslaglegging indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven, schuldsanering, enigerlei omstandigheid waarin niet meer vrij over het vermogen kan worden beschikt, of van welke soortgelijke omstandigheid dan ook, staat het Verhuisservice 123 vrij om de overeenkomst van opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Verhuisservice 123 op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

7.4 Ingeval Verhuisservice 123 gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden zijn de vorderingen van Verhuisservice 123 op de opdrachtgever onmiddellijk na de ontbinding opeisbaar. In dat geval is Verhuisservice 123 op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor ontstaan.

7.5 Indien de opdrachtgever beslist de opdracht te annuleren, binnen een termijn van vier weken voordat de overeengekomen opdracht zou gaan starten, wordt er 50% aan annuleringskosten in rekening gebracht, Bij annulering binnen veertien dagen voor de overeengekomen opdracht is ten hoogste de volledige verhuisprijs verschuldigd, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Dit artikel gaat in op dezelfde dag van de bevestigingsmail.

Artikel 8: Betaling en incasso
8.1 De betaling dient contant, via rekening of per pin te gebeuren direct aan het einde van de opdracht, tenzij schriftelijk anders is afgesproken. Verhuisservice 123 behoudt het recht 10% meer van het totaal factuurbedrag aan te rekenen indien opdrachtgever de dag van de verhuizing niet contant betaald i.v.m. transactiekosten.

8.2 Wanneer vooraf schriftelijk is afgesproken dat de betaling door opdrachtgever ook per factuur mag betaald worden, dan dient dit voor de 1e keer voor uitvoerdatum overgemaakt te zijn. Bij de 2e afname van diensten uitgevoerd door Verhuisservice 123, mag de betaling binnen 12 dagen na factuurdatum overgemaakt worden, op de wijze als is aangegeven op de factuur.

8.3 Indien betaling later plaatsvindt dan de in het vorige lid van dit artikel opgenomen betalingstermijn, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

8.4 Indien opdrachtgever jegens Verhuisservice 123 in verzuim is in welke nakoming van zijn verplichtingen dan ook, komen alle redelijkerwijs gemaakte buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van opdrachtgever. De eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten worden eveneens verhaald op opdrachtgever.

8.5 Opdrachtgever is bovendien de wettelijke rente verschuldigd over al hetgeen Verhuisservice 123 te vorderen heeft van opdrachtgever gedurende de periode vanaf de datum waarop het verzuim is ingetreden tot het moment waarop algehele betaling van het verschuldigde zal hebben plaatsgevonden.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
9.1 Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden op en om de locatie, inclusief parkeer, vervoerruimte, vergunningen en ontheffingen voor de verhuiswagens, verhuisliften en personeel zodanig te organiseren en de te vervoeren goederen zodanig te verpakken, dat Verhuisservice 123 in staat wordt gesteld de opdracht schadeloos en binnen aanvaardbare omstandigheden uit te voeren, tenzij anders schriftelijk is afgesproken.

9.2 De opdrachtgever dient zelf vergunningen en ontheffingen voor de opdracht aan te vragen bij de gemeente (dit kan via de digitaal loket en dient meestal 10 dagen van tevoren worden aangevraagd). Indien dit niet het geval is, mag Verhuisservice 123 de opdracht weigeren of gebeurt de opdracht op risico van de opdrachtgever. Verhuisservice 123 is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade hierdoor en kosten door nalatigheid van de opdrachtgever zullen voor rekening van de opdrachtgever zijn en dienen per direct betaald te worden vanaf de datum waarop de kosten en schades zijn ontstaan.

9.3 Verhuisservice 123 is niet aansprakelijk voor enigerlei schade jegens opdrachtgever, indien deze schade is ontstaan ten gevolge van het verstrekken door opdrachtgever van onjuiste informatie en/of ondeugdelijke materialen.

9.4 Verhuisservice 123 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens anderen dan opdrachtgever, en wordt door opdrachtgever gevrijwaard voor de financiële gevolgen van eventuele dergelijke aanspraken van derden.

9.5 Verhuisservice 123 is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en welke schade dan ook door bedrijfsstagnatie van opdrachtgever.

9.6 De opdrachtgever heeft een verplicht eigen risico van 350,- (driehonderdvijftig) euro per schade, indien er schade is ontstaan tijdens de opdracht aan de goederen. Deze dient Verhuisservice 123 direct te vergoeden op de dag van de opdracht. Bij annulering door de opdrachtgever binnen de termijn zoals opgenomen in artikel 7 van deze algemene voorwaarden en bij schade ontstaan tijdens de opdracht mag Verhuisservice 123 het eigen risico inhouden op het reeds overgemaakte betaling van de opdrachtgever aan Verhuisservice 123.

Artikel 10: Geschillen
10.1 Op alle rechtsverhoudingen waarbij Verhuisservice 123 partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

10.2 Partijen zullen geen beroep doen op de rechter voordat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

10.3 Het voorgaande laat onverlet het recht van Verhuisservice 123 om in kort geding op te treden teneinde haar rechten te bewaren.

Artikel 11: Wijziging van de voorwaarden
11.1 Verhuisservice 123 behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

11.2 Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

11.3 Grote inhoudelijke wijzigingen worden door Verhuisservice 123 alleen in overleg met opdrachtgever doorgevoerd.

11.4 Consumenten kunnen de overeenkomst met Verhuisservice 123 ontbinden indien zij de wijziging van de voorwaarden niet wensen te accepteren.

11.5 Overige wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn voor opdrachtgever slechts van kracht nadat deze op de daarvoor voorgeschreven wijze zijn bekend gemaakt.

Artikel 12: Slotbepaling
12.1 Verhuisservice 123 zal geen klachten in behandeling nemen die later dan twee weken na de dag van verhuizing zijn ingediend.

12.2 De door Verhuisservice 123 gemaakte kosten en of alle overige kosten voortvloeiend uit het indienen van een terechte of onterechte klacht zijn voor rekening van de opdrachtgever.

12.3 Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend en omschreven te worden, onder bijvoeging van foto’s.

12.4 Op al onze verhuizingen en diensten zijn deze Algemene voorwaarden van toepassing.

Algemene voorwaarden

✓ Verhuizen binnen 1 dag

✓ Uw spullen verzekerd

✓ Particulie & Zakelijk

Telefoonnummer

085 800 2200

WhatsApp

085 800 2200

Email

info@verhuisservice123.nl

Direct gratis offerte →

Wij leveren onze verhuisservice over heel Nederland

In elke uithoek van Nederland begrijpen we hoe uitdagend en stressvol een verhuizing kan zijn. Daarom zetten we ons in om het proces soepel en zorgeloos te laten verlopen, ongeacht waar u zich bevindt

$

Verhuisbedrijf Almelo

$

Verhuisbedrijf Beverwijk

$

Verhuisbedrijf Nieuwkop

$

Verhuisbedreijf Tholen

$

Verhuisbedrijf Dordrecht

$

Verhuisbedrijf Haarlem

$

Verhuisbedrijf Delft

$

Verhuisbedrijf Sliedrecht

$

Verhuisbedrijf Tilburg

$

Verhuisbedrijf Den Bosch

$

Verhuisbedrijf Leidschendam

$

Verhuisbedrijf Zwijndrecht

$

Verhuisbedrijf Amsterdam

$

Verhuisbedrijf Barneveld

$

Verhuisbedrijf Rotterdam

$

Verhuisbedrijf Rijswijk

$

Verhuisbedrijf Leiden

$

Verhuisbedrijf Den haag

$

Verhuisbedrijf Oirschot

$

Verhuisbedrijf Wageningen

$

Verhuisbedrijf Barneveld

$

Verhuisbedrijf Assen

$

Verhuisbedrijf Arnhem

$

Verhuisbedrijf Amersfoort