GRATIS OFFERTE BINNEN 6 UUR // LAAGSTE PRIJSGARANTIE

085 800 2200

info@verhuisservice123.nl

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.2 Opdrachtgever: de partij die aan Verhuisservice 123 een opdracht geeft;
1.3 Verhuisservice 123, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden: Verhuisservice 123
1.4 Opdracht: de diensten die Verhuisservice 123 verricht in het kader van een overeenkomst van opdracht, die gesloten is tussen Verhuisservice 123 en opdrachtgever.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Louter en alleen deze algemene voorwaarden zijn, dus met uitsluiting van welke andere algemene voorwaarden dan ook, integraal van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Verhuisservice 123 en opdrachtgever, behoudens voor zover van deze voorwaarden expliciet schriftelijk is afgeweken.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst
3.1 Elk aanbod van Verhuisservice 123 is vrijblijvend, en kan te allen tijde worden ingetrokken, zelfs onverwijld na acceptatie ervan door opdrachtgever. Verhuisservice 123 kan pas met de uitvoering van een overeenkomst van opdracht aanvangen, nadat de schriftelijke opdrachtbevestiging met inbegrip van de van toepassing verklaring der algemene voorwaarden van Verhuisservice 123 voor akkoord is ondertekend door opdrachtgever en deze acceptatie door Verhuisservice 123 is ontvangen. Indien partijen een voorschotbetaling zijn overeengekomen zal de uitvoering van de overeenkomst door Verhuisservice 123 bovendien pas plaatsvinden na ontvangst van het overeengekomen voorschotbedrag.
3.2 In een offerte of op de website wordt het standaard uurtarief, of welke eenheidsprijs dan ook, altijd vermeld exclusief BTW, heffingen, vergunningen en exclusief andere bijkomende kosten.
3.3 De totstandkoming van een overeenkomst van opdracht kan eveneens blijken uit andere feiten en omstandigheden, bijvoorbeeld uit het begonnen zijn met het verrichten van werkzaamheden door Verhuisservice 123 voor opdrachtgever.
3.4 Tussentijdse veranderingen in de opdracht, voorgesteld door opdrachtgever, kunnen slechts dan door Verhuisservice 123 worden aanvaard, indien daarover volledige overeenstemming is bereikt tussen opdrachtgever en Verhuisservice 123. Deze volledige overeenstemming kan slechts blijken uit een door beide partijen voor akkoord ondertekend geschrift, waarin ook de eventuele financiële gevolgen van de wijziging zijn omschreven.
3.5 Het aanbod van Verhuisservice 123 is op basis van nacalculatie, de daadwerkelijke gewerkte uren worden in rekening gebracht. De uren worden afgerond naar hele uren.

Artikel 4: Contractduur
4.1 De overeenkomst tussen Verhuisservice 123 en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4.2 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen waarbinnen de opdracht wordt uitgevoerd, dan is dit nimmer als een fatale termijn te beschouwen voor Verhuisservice 123, tenzij die termijn uitdrukkelijk schriftelijk als een fatale termijn is bestempeld.

Artikel 5: Uitvoering van de opdracht
5.1 Verhuisservice 123 heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Toepassing van de artikelen 7: 404, 7: 407 lid 2 en 7:409 BW wordt bij dezen uitgesloten.
5.2 Opdrachtgever is gehouden om alle gegevens, bescheiden en/of welke materialen dan ook, die Verhuisservice 123 naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de door Verhuisservice 123 gewenste vorm en op de door Verhuisservice 123 gewenste wijze aan Verhuisservice 123 ter beschikking te stellen.
5.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en geschiktheid van het aan Verhuisservice 123 ter uitvoering van diens opdracht ter beschikking gestelde materiaal c.q. van de aan Verhuisservice 123 verstrekte gegevens.

Artikel 6: Geheimhouding
6.1 Indien opdrachtgever schriftelijk aan Verhuisservice 123 kenbaar maakt dat Verhuisservice 123 geheimhouding dient te betrachten over de opdracht jegens derden, is Verhuisservice 123 hiertoe verplicht, behoudens ingeval het voor het goed vervullen van de opdracht naar het oordeel van Verhuisservice 123 noodzakelijk is te overleggen met derden, bijvoorbeeld met eventuele derden die de opdracht daadwerkelijk uitvoeren. In dat geval is Verhuisservice 123 verplicht voorafgaand toestemming te vragen aan opdrachtgever.
6.2 Ingeval door Verhuisservice 123 derden zijn ingeschakeld ter uitvoering van (een deel van) de opdracht, zal door Verhuisservice 123 aan dezen dezelfde geheimhoudingsverplichting worden opgelegd, als waaraan Verhuisservice 123 zelf eventueel jegens opdrachtgever gebonden is.

Artikel 7: Beëindiging overeenkomst van opdracht
7.1 De overeenkomst van opdracht kan door beide partijen tussentijds worden beëindigd door opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Opgezegd dient te worden tegen de eerste van een maand.
7.2 Ingeval een overeenkomst van opdracht wordt beëindigd door opzegging, is opdrachtgever jegens Verhuisservice 123 verplicht het tot het moment van opzegging verschuldigde honorarium binnen 14 werkdagen na factuurdatum aan Verhuisservice 123 te voldoen.
7.3 Ingeval van aan opdrachtgevers zijde ontstane liquidatie, en/of (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, beslaglegging indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven, schuldsanering, enigerlei omstandigheid waarin niet meer vrij over het vermogen kan worden beschikt, of van welke soortgelijke omstandigheid dan ook, staat het Verhuisservice 123 vrij om de overeenkomst van opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Verhuisservice 123 op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
7.4 Ingeval Verhuisservice 123 gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden zijn de vorderingen van Verhuisservice 123 op de opdrachtgever onmiddellijk na de ontbinding opeisbaar. In dat geval is Verhuisservice 123 op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor ontstaan.
7.5 Indien de opdrachtgever beslist de opdracht te annuleren, binnen een termijn van vier weken voordat de overeengekomen opdracht zou gaan starten, wordt er 50% aan annuleringskosten in rekening gebracht, Bij annulering binnen veertien dagen voor de overeengekomen opdracht is ten hoogste de volledige verhuisprijs verschuldigd, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Dit artikel gaat in op dezelfde dag van de bevestigingsmail.

Artikel 8: Betaling en incasso
8.1 De betaling dient contant, via rekening of per pin te gebeuren direct aan het einde van de opdracht, tenzij schriftelijk anders is afgesproken. Verhuisservice 123 behoudt het recht 10% meer van het totaal factuurbedrag aan te rekenen indien opdrachtgever de dag van de verhuizing niet contant betaald i.v.m. transactiekosten.
8.2 Wanneer vooraf schriftelijk is afgesproken dat de betaling door opdrachtgever ook per factuur mag betaald worden, dan dient dit voor de 1e keer voor uitvoerdatum overgemaakt te zijn. Bij de 2e afname van diensten uitgevoerd door Verhuisservice 123, mag de betaling binnen 12 dagen na factuurdatum overgemaakt worden, op de wijze als is aangegeven op de factuur.
8.3 Indien betaling later plaatsvindt dan de in het vorige lid van dit artikel opgenomen betalingstermijn, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
8.4 Indien opdrachtgever jegens Verhuisservice 123 in verzuim is in welke nakoming van zijn verplichtingen dan ook, komen alle redelijkerwijs gemaakte buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van opdrachtgever. De eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten worden eveneens verhaald op opdrachtgever.
8.5 Opdrachtgever is bovendien de wettelijke rente verschuldigd over al hetgeen Verhuisservice 123 te vorderen heeft van opdrachtgever gedurende de periode vanaf de datum waarop het verzuim is ingetreden tot het moment waarop algehele betaling van het verschuldigde zal hebben plaatsgevonden.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
9.1 Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden op en om de locatie, inclusief parkeer, vervoerruimte, vergunningen en ontheffingen voor de verhuiswagens, verhuisliften en personeel zodanig te organiseren en de te vervoeren goederen zodanig te verpakken, dat Verhuisservice 123 in staat wordt gesteld de opdracht schadeloos en binnen aanvaardbare omstandigheden uit te voeren, tenzij anders schriftelijk is afgesproken.
9.2 De opdrachtgever dient zelf vergunningen en ontheffingen voor de opdracht aan te vragen bij de gemeente (dit kan via de digitaal loket en dient meestal 10 dagen van tevoren worden aangevraagd). Indien dit niet het geval is, mag Verhuisservice 123 de opdracht weigeren of gebeurt de opdracht op risico van de opdrachtgever. Verhuisservice 123 is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade hierdoor en kosten door nalatigheid van de opdrachtgever zullen voor rekening van de opdrachtgever zijn en dienen per direct betaald te worden vanaf de datum waarop de kosten en schades zijn ontstaan.
9.3 Verhuisservice 123 is niet aansprakelijk voor enigerlei schade jegens opdrachtgever, indien deze schade is ontstaan ten gevolge van het verstrekken door opdrachtgever van onjuiste informatie en/of ondeugdelijke materialen.
9.4 Verhuisservice 123 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens anderen dan opdrachtgever, met inbegrip van degenen die al dan niet in opdracht van opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken.
9.5 In het geval Verhuisservice 123 jegens opdrachtgever enige aansprakelijkheid zou kunnen hebben, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Verhuisservice 123 gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge die verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Verhuisservice 123 komt.

9.6 Indien de opdrachtgever of een aanwezige van de opdrachtgever actief deelneemt aan de uitvoering van de opdracht, zoals het assisteren bij het tillen van goederen, het verplaatsen van meubels of andere werkzaamheden, vervalt per direct alle aansprakelijkheid van Verhuisservice 123 met betrekking tot mogelijke schade aan eigendommen van de opdrachtgever of derden.
9.7 De aansprakelijkheid van Verhuisservice 123 vervalt direct zodra de verhuizers de locatie verlaten nadat de opdracht is voltooid.
9.8 Verhuisservice 123 is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat nadat de verhuizers de opdracht hebben voltooid, tenzij de schade direct verband houdt met nalatigheid of onjuist handelen van Verhuisservice 123.
9.9 Indien Verhuisservice 123 tijdens de uitvoering van de opdracht waarschuwt voor mogelijke schade die zich kan voordoen, bijvoorbeeld door bijzonder zware of kwetsbare voorwerpen, vervalt de aansprakelijkheid van Verhuisservice 123 met betrekking tot deze specifieke situatie.
9.10 Muren van gangen en traphallen dienen door opdrachtgever adequaat te worden afgeschermd, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen. Deze afscherming omvat ook de bescherming van vloeren. Indien deze afscherming niet is voorzien en schade aan muren of vloeren optreedt tijdens de uitvoering van de opdracht, is Verhuisservice 123 niet aansprakelijk voor deze schade.

Artikel 10: Klachten
10.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan Verhuisservice 123. De schriftelijke klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klacht te bevatten, zodat Verhuisservice 123 in staat is adequaat te reageren en de klacht te onderzoeken.
10.2 Indien een klacht gegrond is, zal Verhuisservice 123 de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
10.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Verhuisservice 123 slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 9 van deze algemene voorwaarden.
10.4 Indien een klacht niet binnen de termijn van 8 dagen na ontdekking dan wel niet binnen de termijn van 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk aan Verhuisservice 123 is gemeld, dan komt de opdrachtgever geen recht meer toe op nakoming, herstel of schadevergoeding.

Artikel 11: Geschillen
11.1 Op alle geschillen tussen Verhuisservice 123 en opdrachtgever, voortvloeiend uit de overeenkomst van opdracht, is Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen, voortvloeiend uit de overeenkomst van opdracht, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Verhuisservice 123 is gevestigd.

Artikel 12: Aansprakelijkheidsbeperking.

Waarschuwing en Verwijderingstermijn, Financiële Consequenties, Juridische Stappen en Overige Maatregelen:
Ons bedrijf streeft naar een hoogwaardige klantenservice en kwaliteit van onze producten/diensten. Desondanks begrijpen we dat er situaties kunnen ontstaan waarin een opdrachtgever ontevreden is. Om onze reputatie te beschermen en ongegronde negatieve reviews te voorkomen, behoudt ons bedrijf
zich het recht voor om passende maatregelen te nemen zoals hieronder beschreven.

12.1 Indien een opdrachtgever van plan is om een negatieve review te plaatsen, verzoeken wij hen vriendelijk om contact op te nemen met onze klantenservice om hun zorgen te bespreken en eventuele problemen op te lossen. Mocht de opdrachtgever toch besluiten om een negatieve review te plaatsen zonder eerst contact met ons op te nemen, dan geven wij hen een redelijke termijn van 7 dagen om de review te verwijderen.

12.2 Indien de opdrachtgever na het ontvangen van onze waarschuwing de negatieve review niet binnen de gestelde termijn verwijdert, behoudt ons bedrijf zich het recht voor om een vergoeding van €150 per dag in rekening te brengen voor imago schade en omzetverlies, als gevolg van het online blijven staan van de review. Eventuele juridische kosten die voortvloeien uit het verwijderen van de review zijn ook voor rekening van de opdrachtgever.

12.3 Bovendien behoudt ons bedrijf zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen opdrachtgevers die doelbewust onjuiste of lasterlijke reviews plaatsen die schadelijk zijn voor onze reputatie. Alle kosten, inclusief juridische kosten, die voortvloeien uit dergelijke juridische stappen zullen op de opdrachtgever worden verhaald.

12.4 Naast de hierboven genoemde maatregelen behoudt ons bedrijf zich het recht voor om aanvullende stappen te ondernemen om de reputatie van ons bedrijf te beschermen tegen schadelijke reviews, zoals het aanvragen van verwijdering bij het platform waarop de review is geplaatst.

12.5 Het is ten strengste verboden om meerdere reviews te plaatsen per ervaring. Slechts één review per ervaring is toegestaan. Overtreding van deze regel kan resulteren in passende maatregelen, waaronder het verwijderen van alle geplaatste reviews en het weigeren van verdere dienstverlening aan de betreffende opdrachtgever.

Artikel 13: Slotbepalingen
13.1 Deze algemene voorwaarden zijn op 1 januari 2023 vastgesteld.

 

Algemene voorwaarden

✓ Verhuizen binnen 1 dag

✓ Uw spullen verzekerd

✓ Particulie & Zakelijk

Telefoonnummer

085 800 2200

WhatsApp

085 800 2200

Email

info@verhuisservice123.nl

Direct gratis offerte →

Wij leveren onze verhuisservice over heel Nederland

In elke uithoek van Nederland begrijpen we hoe uitdagend en stressvol een verhuizing kan zijn. Daarom zetten we ons in om het proces soepel en zorgeloos te laten verlopen, ongeacht waar u zich bevindt

$

Verhuisbedrijf Almelo

$

Verhuisbedrijf Beverwijk

$

Verhuisbedrijf Nieuwkop

$

Verhuisbedreijf Tholen

$

Verhuisbedrijf Dordrecht

$

Verhuisbedrijf Haarlem

$

Verhuisbedrijf Delft

$

Verhuisbedrijf Sliedrecht

$

Verhuisbedrijf Tilburg

$

Verhuisbedrijf Den Bosch

$

Verhuisbedrijf Leidschendam

$

Verhuisbedrijf Zwijndrecht

$

Verhuisbedrijf Amsterdam

$

Verhuisbedrijf Barneveld

$

Verhuisbedrijf Rotterdam

$

Verhuisbedrijf Rijswijk

$

Verhuisbedrijf Leiden

$

Verhuisbedrijf Den haag

$

Verhuisbedrijf Oirschot

$

Verhuisbedrijf Wageningen

$

Verhuisbedrijf Barneveld

$

Verhuisbedrijf Assen

$

Verhuisbedrijf Arnhem

$

Verhuisbedrijf Amersfoort